×
2021-09-10 15:36:41

การเข้าร่วมโครงการแฟคทอรี่ แซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox) เพื่อลดการแพร่ระบาดและการควบคุมโคโรน่าไวรัส ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรักษามาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยได้มีมาตรการ Bubble and Seal ซึ่งเป็นการควบคุมการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เราได้ทำการแบ่งพนักงานเป็นกลุ่มย่อยๆตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถทำงานร่วมกันโดยป้องกันตนเอง ไม่ให้มีการทำงานหรือทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม รวมถึงกิจกรรมนอกบริษัทหรือนอกที่พักอาศัย เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อให้ได้มากที่สุดทำให้การควบคุมโรคง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการแฟคทอรี่ แซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox) ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานที่อยู่ในพื้นที่เฉพาะ โดยบริษัท แวนด้าแพค จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับการพิจารณาจากคณะรัฐบาลให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานได้เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการแฟคทอรี่ แซนด์บ็อกซ์ พร้อมตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนและให้กำลังใจแก่พนักงาน  โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด ได้ดำเนินการตามนโยบายของโครงการแฟคทอรี่ แซนด์บ็อกซ์ใน 4 ด้าน ดังนี้

1)  ตรวจ : บริษัทฯ ได้ทำการตรวจ RT-PCR ให้กับพนักงานทุกคนในโรงงานตามมาตรการที่กำหนด เพื่อคัดกรองผู้ป่วยไปรักษาทันที ภายใต้มาตรการของโครงการแฟคทอรี่ แซนด์บ็อกซ์ และ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจ Self-ATK ทุกสัปดาห์

2)  รักษา : บริษัทฯได้จัดทำสถานที่กักตัว (Factory Accommodation Isolation: FAI) สำหรับผู้ป่วยสีเขียว และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของโรงงานตามมาตรการที่กำหนด

3)  ดูแล : บริษัทฯได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ให้กับพนักงานทุกคน ยกเว้นผู้ที่ติดเชื้อฯ ให้เข้ารับการรักษาตามกระบวนการ

4)  ควบคุม : บริษัทฯได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ(Bubble and Seal) และมาตรการด้านสาธารณสุข (DMHTT)

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทคู่ค้า ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก และเรามีความตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และความปลอดภัยอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า  ภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้ยกระดับการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีความพร้อมในการดำเนินการอย่างเต็มที่